Projects

  • Home
  • Projects Detail

Thông tin dự án

Categories: Architect, Renovation, Tilling Khách hàng : House of Kibaa Date: 2021 Ngân sách : $200,000 Khoảng thời gian : 6 Months Tags : Commercial
HIDE DETAIL →
← SHOW DETAIL

Interior Architecture

House of Kibaa

STS November 11, 2023

Khách hàng: House of Kibaa

Diện tích: 2,000 sqm

Ngày hoàn thành: 2021

   

Chia sẻ:
0903.923.339